Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.kruszywaogrodowe.pl (dalej: Serwis) oraz ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.kruszywaogrodowe.pl (dalej: Sklepem Internetowym lub e-Sklepem) przetwarzane są przez Cemex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037375, numer REGON: 012192639, z kapitałem zakładowym w wysokości 164 268 600,00 zł, opłaconym w całości (dalej: Spółka), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  • Klientów Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.sklep.kruszywaogrodowe.pl oraz
  • innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem www.kruszywaogrodowe.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
  • w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę również w celu przekazywania informacji o Spółce, e-Sklepie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Klientami e-Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  • dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w e-Sklepie.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów e-Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.
 7. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 9. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 10. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 11. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: kruszywa@sklep.kruszywaogrodowe.pl