Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego kruszywaogrodowe.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.).
 3. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1805).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Sprzedawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Login), chronionym hasłem dostępu (Hasło).
 6. Sklep Internetowy (e-Sklep) –  serwis internetowy dostępny pod adresem www.kruszywaogrodowe.pl/sklep, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może nabywać Towary.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego kruszywaogrodowe.pl.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu e-Sklepu.
 9. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, pandemia, epidemia).
 10. Strona – Sprzedawca lub Klient.
 11. Towar (Towary)– dostępny w Sklepie Internetowym produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą .
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem e-Sklepu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach e-Sklepu, w szczególności składania Zamówień.
 14. Sprzedawca – spółka pod firmą: CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków nr 46 , 02-255 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037375, numer REGON: 012192639, NIP: 951 14 96 432, z kapitałem zakładowym w wysokości 314.268.600,00 zł, adres poczty elektronicznej: kruszywa@e-cemex.pl, tel. 800 700 077, +48 665 101 434, +48 782 551 380.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 344. .).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i liczbę/ilość Towaru.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.kruszywaogrodowe.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę: CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków nr 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037375, numer REGON: 012192639, NIP: 951 14 96 432, z kapitałem zakładowym w wysokości 314.268.600,00 zł, kontakt e-mail: kruszywa@e-cemex.pl, numer telefonu tel. 800 700 077,+48 665 101 434, +48 782 551 380

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

1.3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Regulamin określa w szczególności:

• 1.4.1 zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego

• 1.4.2 warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień – drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz 

• 1.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

1.5 Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.6 Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

• 1.6.1 Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6 lub nowszej; Chrome w wersji 20 lub nowszej;

• 1.6.2 sugerowana rozdzielczość ekranu: 1280×768;

1.7 Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem e-Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa e-Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

§ 2

Rejestracja

2.1 Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach e-Sklepu pozwala w szczególności na:

• 2.1.1 wybór opcji automatycznego uzupełnienia danych w procesie Zamawiania;

• 2.1.2 uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta,

• 2.1.3 korzystanie z usługi Lista życzeń,

• 2.1.4 zamówienie biuletyn informacyjnego (newsletter) Sklepu Internetowego.

2.2 Rejestracja Klienta w ramach e-Sklepu jest dobrowolna oraz bezpłatna.

2.3 W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.

2.4 Rejestracja następuje po kliknięciu przez Klienta w link aktywacyjny, znajdujący się w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na podany przez Klienta przy Rejestracji adres e-mail.

2.5 Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając formularz rejestracyjny, zobowiązany jest do wyboru Loginu Klienta oraz Hasła, umożliwiających Klientowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta
Klienta. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.

2.6 Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach e-Sklepu, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

• 3.3.1. korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

• 3.3.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

• 3.3.3. korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

• 3.3.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

• 3.3.5. korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

• 3.3.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

• 3.3.7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie Loginu oraz Hasła Klienta innym Klientom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

3.4. Klient ma możliwość umieszczania na stronach e-Sklepu własnych opinii, korzystając w tym celu z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach serwisu e-Sklepu. Zabronione jest zamieszczane na stronach internetowych e-Sklepu treści, które:

• 3.4.1. byłyby nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub zamieszczane w ramach serwisu w złej wierze;

• 3.4.2. naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste opisywanych osób (np. ośmieszające, zniesławiające),

• 3.4.3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich, ochroną patentową, tajemnicą handlową lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
• 3.4.4. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

• 3.4.5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc).

3.5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z e-Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu lub Usług oferowanych w ramach e-Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

• 3.6.1. podał w trakcie Rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

• 3.6.2. dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów e-Sklepu,

• 3.6.3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia e-Sklepu lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

3.8. Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 3 dni robocze.

§ 4

Warunki realizacji Zamówienia

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy:

• 4.1.1. wejść na stronę internetową www.kruszywaogrodowe.pl/sklep a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, bądź

• 4.1.2. zamówić Towar w drodze telefonicznej pod następującym numerem: tel. 800 700 077, Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może nastąpić również telefonicznie. W takim przypadku zawarcie Umowy Sprzedaży potwierdzone zostaje zawsze na trwałym nośniku.

4.2. W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje (w zależności od sposobu składania zamówienia odpowiednio: w koszyku zakupów Klienta w ramach e-Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej):

• 4.2.1. zamawiane Towary oraz ich liczbę/ilość;

• 4.2.2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

• 4.2.3. sposób dostawy;

• 4.2.4. sposób płatności oraz 

• 4.2.5. (opcjonalnie) chęć otrzymania faktury VAT – w takim przypadku Klient wskazuje dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury.
4.3. Każde Zamówienie, w tym złożone drogą telefoniczną, zostaje potwierdzone do 5 dni roboczych po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez e-Sklep. Potwierdzenie jest przesyłane w wiadomości e-mail.

4.4. W przypadku składania Zamówienia poprzez stronę internetową e-Sklepu, złożenie skutecznego Zamówienia następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. W przypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, Klient powinien w trakcie rozmowy z konsultantem podać wszystkie informacje, o których mowa w ust. 4.2. W celu realizacji procedury złożenia Zamówienia, po uzyskaniu wskazanych powyżej informacji, konsultant poprosi Klienta o potwierdzenie w sposób wyraźny, że wszystkie przekazane informacje dotyczące istotnych elementów Zamówienia są prawidłowe. Zamówienie zostaje złożone w chwili potwierdzenia tych informacji przez Klienta.

4.6. W przypadku składania zamówień drogą telefoniczną Regulamin zostanie dostarczony Klientom w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy na Odległość.

4.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych e-Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.8. Wysłanie lub ustne złożenie przez Klienta Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy na Odległość.

4.10. Jeżeli Klient złożył Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej e-Sklepu, Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.9. powyżej. Natomiast jeżeli Klient złożył Zamówienie drogą telefoniczną Klient otrzymuje wiadomość na wskazany adres -email zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail: kruszywa@e-cemex.pl [odpowiedź stanowić może pusty mail].

4.11. Klient może zmienić Zamówienie lub je anulować, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, do momentu wysłania przez e-Sklep zamówionych Towarów.

4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz opcjonalnie faktury VAT.

4.14.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

• 4.14.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

• 4.14.2. niekompletności przesyłki,

• 4.14.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient jest uprawniony do:

• 4.14.4. wypełnienia i podpisania (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) załączonego do przesyłki protokołu reklamacji w obecności kuriera oraz 

• 4.14.5. powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

4.15. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Zamówione Towary mogą także zostać odebrane przez Klienta w sposób wskazany na stronach internetowych e-Sklepu.

§ 5

Ceny Towarów i promocje

5.1. Ceny Towarów w ramach e-Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

5.3. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Towarów. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

5.4. Warunki konkretnej promocji o których mowa w pkt. 5.2. i 5.3. powyżej zawarte będą w dokumentach w folderze REGULAMIN AKTUALNYCH PROMOCJI na stronie internetowej https://www.kruszywaogrodowe.pl/regulamin-sklepu/

§ 6

Formy płatności, koszty dostawy

6.1. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

• 6.1.1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany we wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia – do czasu uiszczenia wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane

• 6.1.2. płatnością gotówkową w momencie odbioru Zamówienia.

6.2. Sprzedawca dostarcza Towar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

6.3. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie internetowej e-Sklepu oraz są udzielane w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową.

§ 7

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

7.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
7.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wskazanej w punkcie 7.1 powyżej następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu jak i do potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.2, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.7. Towar należy zwrócić na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10, Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy.

7.8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7.9. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Klient.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

• 7.10.1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• 7.10.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

7.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi.

7.12. Zawarte w niniejszym §7 Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

Niezgodność Towaru z umową – reklamacje Towaru wraz z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadami dostępu do tych procedur

8.1 Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku , w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

8.2 Reklamacja może zostać złożona np. w formie pisemnej na adres: Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10, Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kruszywa@e-cemex.pl

8.3. Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10, Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy.

8.4 W opisie reklamacji przesłanej przez Konsumenta zaleca się wskazanie: (1) rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
8.7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
i. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
ii. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
8.8.Działania mediacyjne określone w punkcie i) powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
8.9.Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w punkcie ii) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4655

8.10. Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: odr@kruszywaogrodowe.pl
8.11.Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.

§ 9

Reklamacje w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego wraz z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadami dostępu do tych procedur

9.1 Klient może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.2 Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10, Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy lub mailowo na adres: kruszywa@e-cemex.pl 9.3 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.

9.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

9.5 W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9.6 Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• 9.6.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

• 9.6.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

9.7 Działania mediacyjne określone w punkcie 9.6.1. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

9.8 Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w punkcie 9.6.2. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4655

9.9 Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania e-Sklepu można kierować pocztą elektroniczną na adres kruszywa@e-cemex.pl

§ 10

Odpowiedzialność oraz spory

10.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

• 10.1.1 skutki korzystania ze e-Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
• 10.1.2 treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

11.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków nr 46 , 02-255 Warszawa.

11.2 Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych w ramach e-Sklepu określone są w „Polityce Prywatności” znajdujące się na stronie internetowej e-Sklepu.

§ 12

Postanowienia końcowe

12.1 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

12.2 Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.

12.3 Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych e-Sklepu oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych e-Sklepu.

12.4 Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.

12.5 Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.7 Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych e-Sklepu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.8 Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 marca 2023 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POTWIERDZENIA
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: CEMEX Polska Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10, Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy i Adres poczty elektronicznej: kruszywa@e-cemex.pl


Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


/proszę uzupełnić/


/data zawarcia umowy()/odbioru()/


/imię i nazwisko konsumenta(-ów)/


/adres konsumenta(-ów)/


/podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/


/data/
/numer rachunku bankowego/
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Do pobrania:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KRUSZYW OGRODOWYCH CEMEX – 2022

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POTWIERDZENIA WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [DOC]